چرا خبرگان

چرا موسسه علمی خبرگان ؟

HTML Editor - Full Version

کثرت قبولي دانشآموختگان (نخبه) در المپيادها و دانشگاهها و مدارس تيزهوشان با آمار واقعي

بهرهگيري از برترين اساتيد کشور

کتب تأليفي انحصاري مؤسسه که با تمرکز بر موضوعات تدريسي از جمله برترين کتب کشوري ميباشند.

تمرکز مؤسسه بر دانش آموزان نخبه و تأکيد بر پروش خلاقيت و هوش

برنامهريزي تحصيلي و مشاوره روانشناسي کاملاً تخصصي به طور مستمر توسط کارشناس ارشد

ارتباط مستمر با اولياء و دانشآموزان براي رفع مشکلات تحصيلي و ...

چه کسانی به موسسه علمی خبرگان می آیند؟

دانش‌آموزان دبستانی و متوسطه دوره اول که قصد شرکت در آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان و برتر را دارند.

دانش‌آموزان دبستانی و متوسطه دوره اول که قصد پرورش قدرت خلاقیت خود و پرورش فاکتورهای مختلف هوش از جمله هوش ریاضی را دارند.

دانش‌‌آموزان دبیرستانی که قصد آموزش دروس اختصاصی ریاضی و فیزیک را به صورت مفهومی و کاملاً تخصصی دارند.

دانش‌آموزان دبیرستانی که قصد شرکت در المپیادهای کشوری و جهانی را دارند.

دانش آموزانی که خواهان تقویت دروس اصلی و پیشرفت تحصیلی هستند.

دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستان که متقاضی ورود به دانشگاههای برتر کشور هستند.

 

X